คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพิจิตรา เจริญธรรม
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายธนชิต เกิดแก้ว
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียนคนที่ 1
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงวกุล ม่วงทิพย์
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียนคนที่ 2
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงวรนัน บุญครอบ
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงเกศินี ฮะหลี
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงฐิติรัตน์ สวัสดิ์นะที
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายกิจการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายปิยพัทธ์ รถไทย
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงปุณญพร ประสิทธิ์วงศิลป์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงเชอลิตา อู่สุวรรณ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายธนดล เกตุนาค
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายอาคารฯ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายภูรินทร์ สุวรรรนาคะ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมฯ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3/1