หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
นายเฉลิมวิทย์ แสงสันต์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ร.ร.อนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน)    จ.ศรีสะเกษ
นางสาวอารีวรรณ ทองสุ
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ร.ร.อนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน)    จ.ศรีสะเกษ
สาลี่ พุ่มเกษม
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.วัดหนองสีงา (ประถมบูรณ์รัฐราษฎร์สงเคราะห์)    จ.จันทบุรี
นางสุภัชชา รักษาแก้ว
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.กงหราพิชากร    จ.พัทลุง
นางสาวจุฬารัตน์ พรหมมณี
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.กงหราพิชากร    จ.พัทลุง
นายไกรสวัสดิ์ คำมี
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.บ้านท่าลาด(ราษฏร์วิทยานุกูล)    จ.นครพนม
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 5,965,712 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,280,506 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,590,908 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,286,794 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,046,975 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 951,699 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 938,935 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 864,838 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 809,573 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 802,582 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 798,944 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 796,271 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 789,657 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
เข้าชม 767,964 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 766,261 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ข่าวการศึกษา
สพป.นนทบุรีเขต1 ยกคุณภาพน.ร.สู่’ประชาคมอาเซียน’

      

สพป.นนทบุรีเขต1 ยกคุณภาพน.ร.สู่'ประชาคมอาเซียน'

สมศักดิ์ คชฤทธิ์
          สพป.นนทบุรี เขต 1
          การบริหารการศึกษายุคแห่งการปฏิรูปในปัจจุบัน ได้มีการกระจายอำนาจจากส่วนกลางไปสู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษา โดยเฉพาะการให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น ในรูปแบบของคณะกรรมการ เพื่อระดมความคิดเห็นและร่วมมือซึ่งกันและกัน
          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) นนทบุรี เขต 1 เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ได้นำรูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนเข้ามาบูรณาการในการจัดการศึกษาได้เป็นอย่างดี จนในปัจจุบันสามารถเป็นแบบอย่างให้กับหน่วยงานอื่นๆนำไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
          รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้กล่าวในโอกาสที่มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่องค์กรบุคคลไตรภาคีของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ถึงบทบาทหน้าที่และความสำคัญว่า การส่งเสริมการมีส่วนร่วม
          ของไตรภาคีที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาของไตรภาคีที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 กำลังดำเนินการอยู่นี้ เป็นทิศทางที่ถูกและมีผลดีต่อเด็กนักเรียนอย่างมาก เพราะการศึกษาจะดำเนินการได้เป็นอย่างดีต้องมีองค์ประกอบจากหลายๆ ฝ่าย เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชนผู้ปกครอง หรือแม้แต่คณะกรรมการในรูปแบบต่างๆ ที่เขตดำเนินการอยู่ เช่น คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ต่างก็เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกำหนดทิศทางการศึกษาและนิเทศติดตามได้เป็นอย่างดี
          ดร.สุวิทย์ มูลคำผู้อำนวยการสพป.นนทบุรี เขต 1 เป็นอีกผู้หนึ่งที่เป็นผู้ขับเคลื่อนให้กลไกของการมีส่วนร่วมดำเนินการได้ เสมือนเป็นการเตรียมรองรับการเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลทุกแห่ง เพราะในสังคมโลกยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกๆ ด้าน ทั้งเทคโนโลยี เศรษฐกิจสังคม การเมือง จึงส่งผลต่อการจัดการศึกษาดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 จึงได้ระดมความคิดทั้งในส่วนของบุคลากรในสำนักงานและนอกสำนักงาน ทั้งภาครัฐและประชาชน มาช่วยกันค้นหาแนวทางในการบริหารจัดการ และพัฒนาการศึกษา ภายใต้ยุทธศาสตร์ 4 กลยุทธ์ ได้แก่ 1.การพัฒนาองค์กรให้พร้อมบริการ 2.พัฒนาวิชาการเพื่อการเรียนรู้ 3.การพัฒนาครูและบุคลากรเพื่อการปฏิบัติงานและ 4.การพัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐานสากล
          ภายใต้จุดเน้น 16 จุด อาทิ 1.รีสอร์ทออฟฟิศ คือ การทำสำนักงานและสถานศึกษาให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 2.อี-ออฟฟิศ คือ การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการบริหารจัดการด้านเอกสาร และการติดต่อสื่อสาร 3.5 หน่วยงานสร้างสรรค์ 1 โรงเรียน คือ จัดให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ซึ่งกันและกัน โดยโรงเรียน 1 แห่ง มีหน่วยงาน/องค์กร/บุคคลเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาไม่น้อยกว่า 5 หน่วยงาน/องค์กร/บุคคล 4.เพิ่มโอกาสทางการศึกษา คือการให้นักเรียนได้เรียนอย่างทั่วถึง 5.ICT เพื่อการเรียนรู้ คือ ครูผู้สอนสามารถนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้
          6.พัฒนากระบวนการคิด คือ พัฒนาครูให้มีทักษะกระบวนการคิด เพื่อสร้างเสริมให้เกิดการปฏิบัติงานที่เป็นระบบ และส่งผลดีต่อการจัดการเรียนการสอน 7.พัฒนาการอ่าน การเขียน คือ การพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถอ่านออกเขียนได้ 8.ห้องเรียนคุณภาพ คือ การขับเคลื่อนการบริหารและการจัดการ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามแนวทางโรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลง9. 5 เรื่องประเทืองปัญญา คือ ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทุกคน ต้องพัฒนาตนเองอย่างน้อย 5 เรื่องต่อปี 10. 1 คน 1 ปี 1 นวัตกรรม คือ ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ต้องศึกษาค้นคว้าและจัดทำนวัตกรรมที่มีคุณภาพมาใช้ในการทำงาน
          11.รางวัล เสมาทอง คือ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประพฤติตนได้ตามมาตรฐานการปฏิบัติตน 12.คุณธรรมนำความรู้ คือ การจัดการศึกษา โดยยึดหลัก คุณธรรมนำความรู้ ให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีความรู้ และอยู่ดีมีสุข 13.พัฒนาโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศแบบก้าวกระโดด คือ การเสริมสร้างศักยภาพของโรงเรียนกับโรงเรียน หรือองค์กรชั้นนำอื่นๆ เพื่อพัฒนาให้ก้าวไปสู่ความเป็นเลิศและมีมาตรฐาน 14.สร้างจุดขายที่แตกต่าง คือ การพัฒนาศักยภาพของโรงเรียนให้มีจุดเด่นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ 15.ดำรงคุณภาพอย่างยั่งยืน คือการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาทุกแห่ง มีการจัดระบบการประกันคุณภาพ ทั้งภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่อง และ 16.SBM คือ การบริหารจัดการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เป็นกลยุทธ์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการกระจายอำนาจการจัดการศึกษาจากส่วนกลาง ไปยังโรงเรียนโดยตรง ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
          ด้าน พญ.พรรษชล บุญคงที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการด้านวิชาการภาคประชาชนจังหวัดนนทบุรีกล่าวว่า จากการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ได้ดำเนินการจัดการศึกษาโดยการให้ความสำคัญของทุกภาคฝ่าย ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยมีทั้งการแต่งตั้งเป็นคณะทำงาน การจัดให้มีการประชุมสัมมนา อย่างเมื่อเร็วๆ นี้ มีการระดมความคิดในรูปแบบ ไตรภาคีที่นำเอาผู้ที่มีประสบการณ์ด้านต่างๆ มาระดมความคิดกันที่จังหวัดนครนายก ทำให้ได้ข้อมูลเป็นอย่างดีว่าสถานศึกษาใดมีจุดเด่น-จุดด้อยอย่างไร ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนอยู่ในระดับไหน การบริหารงานบุคคลภายในเขตเป็นอย่างไร จึงทำให้ได้ข้อมูลที่แท้จริง
          และสามารถนำมาสู่กระบวนการจัดการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ได้เป็นอย่างดี
          ซึ่งจากการระดมความคิดเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในครั้งนี้ สพป.นนทบุรี เขต 1 ยังได้จัดคณะทำงานออกติดตามผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ จะได้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อนักเรียนอย่างแท้จริง
          ฉะนั้น จะเห็นได้ว่าการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในการจัดการศึกษา มีบทบาทต่อคุณภาพของนักเรียนอย่างมาก เพราะไม่ใช่เราจะได้รับความช่วยเหลือด้านงบประมาณเพียงอย่างเดียว แต่เรายังได้ข้อคิดเห็นดีๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษามากมายเหมือนอย่างที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ได้รับทั้งจาก สพฐ, องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี องค์กรภาครัฐและเอกชนได้ช่วยกันจัดหาอุปกรณ์การเรียน การสอน เทคโนโลยี ครูสอนภาษาต่างประเทศ ทุนการศึกษา หรือแม้แต่การพัฒนาครู บุคลากร นักเรียนให้มีโอกาสเปิดโลกกว้าง มีวิสัยทัศน์ก้าวไกล
          จนพูดได้ว่า คุณภาพนักเรียนจังหวัดนนทบุรี มีการยกระดับพัฒนาคุณภาพสู่สากล เพื่อเตรียมการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

          ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน


โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 2554,00:00   อ่าน 170112 ครั้ง
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ชื่อ
อีเมล์
รายละเอียด
กรอกผลลัพธ์
 
 

หน้าหลัก| ข่าวประชาสัมพันธ์| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th