ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายคมกริช อันทรง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาเรืองฯ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายภาณุพงศ์ บุตรวงศ์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาเรืองฯ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :