ผลงาน
ผลงาน
1. รางวัลโรงเรียนต้นแบบสุขบัญญัติแห่งชาติ ประจำปี 2560 กระทรวงสาธารณสุข
 
2. รางวัล IQA AWARDS ระดับดีเด่น ระดับเขตพื้นที่ ประจำปี 2561
 
3. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตซอล รุ่นอายุ 15 ปี ระดับจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2561

4. รางวัลชนะเลิศ การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561

5. รางวัลชนะเลิศ การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
 
6. รางวัลโรงเรียนรอบรู้สุขภาพ ประจำปี 2562 ศูนย์อนามัยที่ 6
 
7. รางวัลชนะเลิศโรงเรียนปลอดขยะ ประจำปี 2562 ระดับจังหวัดจันทบุรี
 
8. รางวัลชนะเลิศ เพลงแปรงฟันประกอบท่าเต้น ประจำปี 2562 ศูนย์อนามัยที่ 6
 
9. รางวัลเกียรติบัตรระดับทอง ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2562 ประเภทสถานศึกษาระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ระดับ เขตตรวจราชการ