หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
·       ระดับชั้นก่อนประถมศึกษา   อนุบาลปีที่ 1 - 2
·       ระดับประถมศึกษา                  ป.1 - ป.6
·       ระดับมัธยมศึกษา                     ม.1 - ม.3
หลักสูตรวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

หลักสูตรทั่วไป