เป้าหมาย/ยุทธศาสตร์
เป้าหมาย/ยุทธศาสตร์

 

เป้าประสงค์


1. นักเรียนมีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามมาตรฐานสากล 
2. นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิด และมีความสามารถในการใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ทันสมัย 
3. นักเรียนมีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
4. บุคลากรทางการศึกษามีทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
5. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วม
 


ยุทธศาสตร์

   1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง และมีประสิทธิภาพ
   2. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน
   3. การส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
   4. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
   5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
 
ประเด็นกลยุทธ์สนองยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
กลยุทธ์ที่ 1.1 การส่งเสริมสุขภาพพลานามัย และมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ
กลยุทธ์ที่ 1.2 การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
กลยุทธ์ที่ 1.3 การปลูกฝังและเสริมสร้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
กลยุทธ์ที่ 1.4 การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 1.5 สร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริมความประพฤตินักเรียน ระบบคุ้มครองนักเรียน และการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
กลยุทธ์ที่ 1.6 ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง เช่น การพัฒนาคุณภาพศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance learning information technology : DLIT) , การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV) ฯลฯ
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน
กลยุทธ์ที่ 2.1 การพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างมีประสิทธิภาพ ตามความจำเป็นและความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม
กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับ ให้มีคุณภาพและมาตรฐานนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ
กลยุทธ์ที่ 2.3 ส่งเสริมสนับสนุนการอ่านออกเขียนได้ตามช่วงวัย และสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน
กลยุทธ์ที่ 2.4 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) เน้นทักษะกระบวนการ ให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้งในและนอกห้องเรียน
กลยุทธ์ที่ 2.5 ปลูกฝังทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
กลยุทธ์ที่ 2.6 สนับสนุนการผลิต จัดหาและใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งอำนวยความสะดวกที่หลากหลายรวมทั้งการพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ได้ทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ
กลยุทธ์ที่ 2.7 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ (ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ) ให้เต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม
กลยุทธ์ที่ 2.8 ยกระดับผลการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA (Programme for International Student Assessment) การทดสอบระดับชาติ (O-NET) (NT)
กลยุทธ์ที่ 2.9 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้านต่างๆ
กลยุทธ์ที่ 2.10 ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เช่น สะเต็มศึกษา (Science Technology Engineering and Mathematics Education : STEM Education) เพื่อพัฒนากระบวนการคิด และการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 3.1 การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC)
กลยุทธ์ที่ 3.2 การสร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกำลังใจในการทำงาน
กลยุทธ์ที่ 3.3 ส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา วิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล โดยเน้นให้มีการวิจัยในชั้นเรียน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 4.1 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 4.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 4.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
กลยุทธ์ที่ 5.1 พัฒนาระบบการวางแผน การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ การกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 5.2 พัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลยุทธ์ที่ 5.3 สร้างความเข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพื้นที่
กลยุทธ์ที่ 5.4 ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง