วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์     

     

 มุ่งพัฒนามาตรฐานการศึกษา ก้าวหน้าเทคโนโลยี สุขภาพดีมีวินัย

ใส่ใจเรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
 

 
พันธกิจ


1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสู่มาตรฐานสากล
2. พัฒนากระบวนการคิดและสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ทันสมัย
3. ส่งเสริมสุขภาพ คุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
4. พัฒนาทักษะกระบวนการการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วม