สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
ดวงตา หมายถึง ตาของสัตว์ป่าที่มีอยู่หลายชนิด เมื่อกระทบกับแสงไฟที่ส่องในยามค่ำคืน
                      จะสะท้อนเรืองแสงออกมา เป็นที่มาของคำว่าตาเรือง
ลูกธนู   หมายถึง  ลูกธนูของนายพราน ซึ่งจากคำบอกเล่าของคนสมัยก่อน กล่าวกันว่า
                      มีพรานชื่อ"ตาเรือง" เป็นผู้บุกเบิกและตั้งถิ่นฐานในบริเวณแถบนี้มาก่อน
                      ("ตาเรือง"จึงใช้เรียกตามเหตุผล2ประการดังกล่าวข้างต้น)
ลายไทย หมายถึง โรงเรียนบ้านตาเรืองฯเน้นการปลูกฝังให้นักเรียนมีความสำนึก
                        ในความเป็นไทย และร่วมกันธำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย
ต้นไม้  หมายถึง บริเวณที่ตั้งโรงเรียนในอดีตมีสภาพเป็นป่าทึบ