ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโดยย่อของโรงเรียนบ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์)

โรงเรียนบ้านตาเรือง(ตำรวจชายแดนสงเคราะห์) ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 2 มีอาณาเขต ติดต่อพื้นที่ต่าง ๆ ดังนี้

ทิศเหนือ           -  ติดกับที่ดินสำนักงานพิทักษ์ป่าบ้านตาเรือง และที่ดินของนางม้วน เซ่งฮวด

ทิศใต้                -   ติดกับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 114

ทิศตะวันออก    -  ติดต่อกับสถานีอนามัยตาเรือง และถนนสายจันทบุรี- สระแก้ว

ทิศตะวันตก      -  ติดกับที่ดินของนางสาวอรสา  ทับที่สุด  และที่ดินของ จ.ส.ต.สาย   วงษ์แก้วเกตุ

              โรงเรียนบ้านตาเรือง(ตำรวจชายแดนสงเคราะห์)  จัดสร้างขึ้นตามนโยบายการสงเคราะห์ชาวป่า ชาวเขา  และประชาชนที่อยู่ห่างไกลคมนาคม  ของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนที่  75  

โดยมีประวัติความเป็นมาดังนี้

7  ธันวาคม  2500  สำรวจพื้นที่และเรียกประชุมชาวบ้านเพื่อขอความร่วมมือในการสร้างอาคารเรียนและบ้านพักครู  บริเวณด้านทิศตะวันตกข้างคลองพระสะทึง

21  เมษายน  2501  เปิดทำการสอน มีจำนวนนักเรียน 17 โดยมี  พลฯ ทอง  เพชรคงสุข  และ 

พลฯ หลอม  เพิ่มทรัพย์  เป็นครูสอน

พ. ศ. 2505  ได้ย้ายโรงเรียนมาตั้งอยู่ในสถานที่ปัจจุบัน   ก่อสร้างอาคารไม้ชั้นเดียวตามแบบ  ป 1 จำนวน  3  ห้องเรียน

5  เมษายน  2515  กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนเขต  2  มอบโอนโรงเรียนให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี  กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

 

1  ตุลาคม  2523  โอนไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติกระทรวงศึกษาธิการ

ปีการศึกษา 2540  โรงเรียนได้รับการพิจารณาให้เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  

และโรงเรียนตามนบายปฏิรูปการศึกษา  ของกระทรวงศึกษาธิการ

7  กรกฎาคม  2546  โรงเรียนโอนไปสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพื้นที่การศึกษาเขต 2

 (สพท. จบ.2)  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (สพฐ).  โดยมีฐานะเป็นนิติบุคคล