ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ศาลาในหลวง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเฉลิมพระเกียรติ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2550
งบประมาณ : 2,735,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารกฤษณา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2538
งบประมาณ : 3,250,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารดาวเรือง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2530และ2541
งบประมาณ : 922,200
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเฟื้องฟ้า
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2518
งบประมาณ : 460,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารผกากรอง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2516
งบประมาณ : 240,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์1/หอประชุม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2538
งบประมาณ : 1,200,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สหกรณ์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2515
งบประมาณ : 20,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามบาสเกตบอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2542
งบประมาณ : 232,500
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สวนเฉลิมพระเกียรติฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงอาหาร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2520
งบประมาณ : 60,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามฟุตบอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ถนน1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ถนน2
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วมครู1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วมครู2
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วมนักเรียน1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วมนักเรียน2
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามตะกร้อ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วมนักเรียน4
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..